Statistics on EURO1/STEP1

   Average daily volume  Average daily value
December 2017 231,763 230 bio. euro
November 2017 205,637 196 bio. euro
October 2017 208,214 196 bio. euro
September 2017 203,236 197 bio. euro
August 2017 187,216 175 bio. euro
July 2017 211,251 197 bio. euro
June 2017 208,676 204 bio. euro
May 2017 212,084 199 bio. euro
April 2017 226,180 218 bio. euro
March 2017 211,088 198 bio. euro
February 2017 205,599 195,4 bio. euro
January 2017 193,132 204 bio. euro
December 2016 220,179 225 bio. euro
November 2016 202,928 200,7 bio. euro
October 2016 209,249 199 bio. euro
September 2016 203,713 193 bio. euro
August 2016 186,000 170,5 bio. euro
July 2016 208,759 186 bio. euro
June 2016 216,466 200,9 bio. euro
May 2016 204,460 172 bio. euro
April 2016 214,191 190 bio. euro