Statistics on EURO1/STEP1

2019 Average daily volume Average daily value
March 207,730 222 bio. euro
February 205,549 207 bio. euro
January 196,384 212 bio. euro
     
2018 Average daily volume Average daily value
December  224,626 225 bio. euro
November  201,278 195 bio. euro
October  206,947 195 bio. euro
September 201,259 208 bio. euro
August  185,130 185 bio. euro
July 206,311 194 bio. euro
June 211,201 213 bio.euro
May  204,755 199 bio. euro
April 219,141 214 bio. euro
March 210,478 217 bio. euro
February 205,223 203 bio. euro
January  200,917 202 bio. euro